KONFERENCIJA

Bezbednost i odgovornost 2023

VIII Međunarodna konferencija o bezbednosti dece

Prevencija i socijalna adaptacija dece sa problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom

25.10.2023.

Lokacija:

Palata Srbija

Bulevar Mihajla Pupina 2

Beograd

Konferencije

7

Govornika

80+

Učesnika

1600+

Agenda Konferencije

Moderatorka konferencije biće Dolores Milošev Erdeg.

8:00 – 9:00  Registracija učesnika 

OTVARANJE KONFERENCIJE 

9:00 – 9:45 Uvodna obraćanja

9:45 – 10:00 Pokretanje sistema za potragu za nestalom decom “Pronađi me”

 

PRAVA DETETA I NASILJE NAD DECOM 

10:00 – 10:15  Prava deteta – osnovna znanja i razjašnjenje pojma – Olgica Čekić, CNZD

10:15 – 10:30  Nasilje nad i među decom – Milena Timotijević, UNICEF

10:30 – 11:00 Pauza za kafu

 

PREVENCIJA PROBLEMA U PONAŠANJU KOD DECE 

11:00 – 11:30 Unapređenje usluga za podršku porodicama kao mere prevencije problema u ponašanju kod dece i mladih – doc. dr Anita Burgund Isakov, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Katedra za socijalnu politiku i socijalni rad

11:30 – 12:00 Preventivni programi i resursi NCMEC-a koji unapređuju bezbednost dece u kriznim situacijama, Alan S. Nanavaty, Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu decu, SAD

12:00 – 13:00h Panel diskusija “Deca sa problemima u ponašanju: izazovi i mogućnosti prevencije”

Moderator: doc. dr Jovana Škorić, dr politickih nauka – socijalna politika i socijalni rad

Učesnici:

  • Prof. dr Aleksandar Jugović, dr političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad
  • Doc. dr Jelena Tanasijević, dr političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad
  • Dr Milica Marušić Jablanović, psiholog i dr andragoških nauka
  • Doc.dr Marija Maljković, specijalni pedagog

 

13:00 – 14:00 Pauza za ručak 

 

ODGOVOR NA NASILJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

14:00 – 14:30 Uspešne intervencije u situacijama koje uključuju maloletne počinioce krivičnih dela – A.J. DeAndrea, zamenik načelnika policije (u penziji), Arvada Police Department, SAD

14:30 – 15:00 “Kriza nije izbor. Odgovor jeste.” – John-Michael Keyes, osnivač „I Love U Guys“ fondacije, SAD

 

15:00 – 15:30 Pauza za kafu

15:30 – 16:30 Panel diskusija “Čekaj me”

Moderator: dr Tijana Mirović, dr psihologije, individualni i porodični psihoterapeut, supervizor i medijator

Učesnici: 

  • Slobodan Negić, otac Sofije Negić
  • John-Michael Keyes, „I Love U Guys“ fondacija, SAD
  • Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, dr psihologije 

 

16:30 – 17:00 Zatvaranje konferencije

Govornici

Olgica Čekić

je diplomirani pravnik i stručnjak za ljudska prava/prava deteta. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija, na odseku za Međunarodno pravo.

Od 2010. godine, Olgica je angažovana u oblasti prava deteta, sa fokusom na zaštiti dece od svih oblika nasilja, seksualne eksploatacije, suzbijanju pojave nestale dece, trgovine decom, kao i oblasti alternativne brige o deci. Radila je kao Koordinator Centra za nestalu i eksploatisanu decu Jugoistočne Evrope (SEEC) i EPLO Ekspert za trgovinu ljudima i decom u EU projektima u Atini, Koordinator za međunarodnu saradnju i  Potpredsednik Austrijske nacionalne sekcije FICE International u Beču, član Međuagencijskih radnih grupa sa sedištem u Ženevi za razvoj otvorenih onlajn kurseva (MOOC) na temu alternativne brige o deci i dece u migracijama i kao UNICEF Trener i član UNICEF-ove radne grupe za razvoj minimalnih standarda zaštite dece u centrima za azil u Austriji.

Trenutno je Viši savetnik za dečju zaštitu u Centru za nestalu i zlostavljanu decu u Srbiji, kao i član Upravnog odbora FICE Europe.

Alan S. Nanavaty

je izvršni direktor Odeljenja za nestalu decu u Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu (National Center for Missing and Exploited Children), Aleksandrija, Vašington, SAD. Na ovoj poziciji je od aprila 2017. Godine, gde radi programski nadzor nad slučajevima dugotrajno nestale dece, forenzičke usluge, digitalnu forenziku, kontakt sa zajednicama američkih starosedelaca, kao i specijalizovani tim koji pruža pomoć na licu mesta za sprovođenje zakona. Pre svoje trenutne funkcije, bio je šef programa Federalnog istražnog biroa (FBI) za zločine protiv dece, te se penzionisao nakon 22 godine službe. Na ovoj poziciji sarađivao je sa domaćim i međunarodnim organima za sprovođenje zakona i nevladinim organizacijama na implementaciji proaktivnih strategija za zaštitu dece. 

Magistrirao je primenjene nauke o ponašanju na Univerzitetu Džons Hopkins, Baltimor, Merilend.

Doc. dr Jovana Škorić

je doktor političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad. Trenutno radi kao docent na studijskom programu Socijalni rad na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i rukovodi naučnoistraživačkom delatnošću u Centru za nestalu i zlostavljanu decu iz Novog Sada. Član je različitih međunarodnih i domaćih inicijativa, tela i asocijacija u okviru socijalnog rada, zaštite ljudskih prava i mentalnog zdravlja. Autor je i/ili koautor preko 30 naučnih publikacija koje su objavljene u eminentnim domaćim i međunarodnim časopisima.

Dr Tijana Mirović

je doktor psiholoških nauka, kognitivno-bihejvioralni i sistemski porodični psihoterapeut, shema terapeut, edukator i supervizor. Do 2019. je bila zaposlena kao vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2009. radi kao psihoterapeut i vodi psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd, Srbija) čiji je osnivač. Pored akademskog i psihoterapijskog rada, dr Mirović se od 1997. bavi i društvenim aktivizmom u oblasti mentalnog zdravlja, kako kroz sopstvene inicijative i projekte, tako i kroz saradnju sa brojnim organizacijama iz regiona. Dr Mirović je idejni tvorac i pokretač projekta „Trauma – naša priča, NAŠ RAST“, kao i autorka i voditeljka serijala „Heroji traume“ i „ZOOMiranje traume“. Dobitnica je nagrade „Vladeta Jerotić“ koju Savez društava psihoterapeuta Srbije dodeljuje za razvoj psihoterapije.

Prof. dr Anita Burgund Isakov

je vanredna profesorka na fakultetu političkih nauka u Beogradu, na katedri za socijalnu politiku i socijalni rad.  Posvećena socijalnom radu sa decom i mladima i rezilijentnosti kao i pristupima zasnovanim na znanjima o traumi. Anita je rukovodilac centra za istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu, objavila je preko 50 naučnositraživačkih radova iz oblasti. Veoma podržava i zastupa participativne metodologije u radu sa decom i pladima, volonter ACT fondacije, praktičar sistemskog i TRE pristupa.

Doc. dr Jelena Tanasijević

Osnovne studije završila na Fakultetu političkih nauka, na smeru za socijalnu politiku i socijalni rad, gde je i magistrirala i doktorirala. Aktuelno je docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Pored akademske karijere ima dvadesetogodišnje iskustvo u radu sa decom i porodicama iz osetljivih društvenih grupa, porodicama u kojima postoje konflikti, razvodi, nasilje, rad sa decom sa traumom, rizik od zanemarivanja dece. Autorka je više naučnih članaka objavljenih u renomiranim časopisima. 

Deputy Chief A.J. DeAndrea

Završio je “Northwestern School of Police”, smer Štab i komanda, klasa 504, kao i FBI obuku Nacionalne akademije 283.

Započeo je svoju karijeru u policiji Arvade, Kolorado 1993. godine, a penzionisan je 2023. godine kao zamenik načelnika policije.

Bio je član regionalnog SWAT tima okruga Džeferson od 1996. do 2012. kao vođa dežurnog tima. Većinu svoje karijere proveo je u patroli, ali je takođe proveo 2 godine kao narednik policijske jedinice (Internal Affairs Unit) i 4 godine kao narednik tima za reagovanje u zajednici (the Community Response Impact Team-CRIT), a takođe je bio i komandant operacija. Kao zamenik načelnika policije, nadgledao je i terenski i operativni odsek Policijske uprave Arvada.

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović

Redovna je profesorka na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalista je medicinske psihologije. Autor je i koautor preko 70 naučnih i stručnih radova i 18 monografija i stručnih publikacija. Učestvovala je u brojnim istraživačkim i aplikativnim projektima u oblasti psihologije i socijalne zaštite. Njena ekspertiza kao kliničkog psihologa obuhvata oblasti mentalnog zdravlja, psihološke procene, razvoj usluga u oblasti socijalne zaštite namenjenih vulnerabilnim grupama, medijaciju, itd. Predsednica je Društva psihologa Srbije. 

Prof. dr Aleksandar Jugović

je doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Beogradu. Predaje na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a kao gostujući profesor na Fakultetima političkih nauka u Beogradu i Banjoj Luci na studijama socijalne politike i socijalnog rada. U naučnom radu bavi se društvenim devijacijama (a posebno kriminalitetom maloletnika i nasiljem), mediologijom antisocijalnosti i oblastima socijalne politike. Do sada ima preko 180 objavljenih radova u naučnim publikacijama domaćeg i međunarodnog značaja. Bio je rukovodilac Odeljenja za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja i prodekan za nauku na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Višegodišnji je saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, gde je rukovodio naučnim potprojektom “Mediji i kriminal“. U dva mandata bio je član Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije. Bio je sekretar je Nacionalnog saveta za oživljavanje zadužbinarstva u Srbiji. Pisao je više kolumni za dnevne listove Blic i Politika.

Milica Marušić Jablanović

je psiholog, doktor andragoških nauka, viši naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu i predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblasti naučnog interesovanja: obrazovanje i motivacija nastavnika, lične vrednosti, naučna i ekološka pismenost. Jedan je od pet pokretača inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za rad sa decom sa problemima u ponašanju, koja je rezultirala izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Beograda. Aktivno se zalaže za  socijalnu i ekološku pravdu kroz svoj naučni rad, aktivizam i odbornički angažman u Skupštini Beograda. U prilogu je fotografija.

John-Michael Keyes

Više od jedne decenije predstavnik je Fondacije „I love U guys“ u okruzima, odeljenjima, agencijama i organizacijama u vezi sa bezbednošću u školi. Pre toga, njegova karijera je obuhvatala grafički dizajn, komunikacije, pisanje, razvoj softvera i baze podataka. Ubistvo njegove ćerke Emili od strane naoružanog napadača u srednjoj školi Platte Canion podstakla ga je da svoju profesionalnu stručnost prenese u oblast školske bezbednosti. Danas, putuje širom SAD, i šire, da bi podelio svoju priču i programe Fondacije koji se koriste u preko 40.000 škola, agencija i organizacija širom zemlje.

Slobodan Negić

Rođen 23.09.1977. u Beogradu. Zvršio osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju u Beogradu.

– 2004. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za Filozofiju sa prosečnom ocenom 9.06.
2006 – 2023. muzičar, aranžer i kompozitor primenjene muzike (samostalni preduzetnik agencija Lybra) Od 1985. bio dete glumac, poznata medijska ličnost u školskom programu, na televiziji i u filmovima Aleksandra Đorđevića, Miše Radivojevića, Darka Bajića, Mikija Stamenkovića itd…

Između 2000. i 2006. radio honorarno kao simultani prevodilac i prevodilac Engleskog jezika za različite projekte u nevladinom sektoru. Od 2003. do danas gitarista u poznatom beogradskom blues sastavu DiLuna Blues Band.

Teme konferencije

PRAVA DETETA I NASILJE NAD DECOM

Prava deteta – osnovna znanja i razjašnjenje pojma. Nasilje nad i među decom.

PREVENCIJA PROBLEMA U PONAŠANJU KOD DECE

U ovom segmentu konferencije razmeniće se znanja i iskustva u preventivnom i savetodavnom radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju, u cilju …

ODGOVOR NA NASILJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Odgovor na nasilje u kriznim situacijama, poput masovnih ubistava u školama, je složen proces i zahteva multidisciplinarni pristup. Proces obuhvata, između ostalog, psihološku podršku…