Stop trgovini ljudima

Tribina „Stop trgovini ljudima“ jedan je od projekata kojima Fondacija Tijana Jurić edukuje javnost o pojmu trgovine ljudima, seksualnoj i radnoj eksploataciji, prinudama na brak, prosjačenju i prinudi na vršenje krivičnih dela.

Velika pažnja posvećuje se profilu trgovaca ljudima, vrbovanju, kanalima eksploatacije i pomoći žrtvama.

Prva tribina „Stop trgovini ljudima“ održana je 2015. godine. Ciljna grupa su učenici srednjih škola i odrasli, prvenstvo roditelji i prosvetni kadar.