ECPAT: Registar seksualnih prestupnika

ECPAT International je objavio da je izrađen radni dokument u kom je razrađena problematika Registra seksualnih prestupnika i u okviru kog su date tehničke smernice za razvoj registra seksualnih prestupnika.

Iako su registri seksualnih prestupnika od  izuzetne važnosti za pravosudne organe, procenjeno je da nedostaju dokazi o njihovom preventivnom uticaju. Radni dokument o Registru seksualnih prestupnika analizira akademske, političke i praktične dokaze o uticaju registrovanja seksualnih prestipnika širom sveta, istražujući izazove sa kojima se možemo susretti pri implementaciji ovakvog  registra.

Razvoj, implementacija i održavanje Registra seksualnih prestupnika nisu jednostavno rešenje za ovaj kompleksan problem. Dokument pod nazivom Tehničke smernice pruža smernice zemljama koje razmatraju osnivanje ili reviziju već postojećeg Registra, ističući važnost analize svrhe, upotrebe i uticaja registracije prestupnika pre nego što Registar bude oformljen i uveden.

Važno je naglasiti da bi Registri seksualnih prestupnika trebalo da budu dopunjeni i medijskim i drugim kampanjama koje bi imale za cilj da edukuju i informišu decu, roditelje i staratelje, kao i odgovarajućim merama koje bi bile usmerene  na potencijalne prestupnike.

Neke od ključnih tačaka su:

Praćenje zasnovano na proceni rizika: Važno je staviti akcenat na procenu rizika kada se radi o registrovanim prestupnicima, fokusirajući se na stvarnu pretnju koju oni po decu predstavljaju, umesto samo na klasifikaciju njihovih prestupa.

Međusektorska saradnja: Efikasan razvoj i održavanje registra seksualnih prestupnika zahteva uspešnu saradnju pravosuđa, policije i drugih nadležnih organa. Sinergija među ovim  akterima ključna je za efikasno funkcionisanje registra.

Izbalansiran pristup: Postizanje ravnoteže između zahteva javnosti i metoda zasnovanih na dokazima ključno je za stvaranje odgovarajućih politika vezanih za fukcionisanje Registra, koje će zaista da utiču na smanjenje seksualnih prestupa.

 Sveobuhvatna strategija: Registar je samo jedan deo šire strategije. Naš izveštaj podrazumeva i javno zagovaranje na ovu temu, zajedno sa drugim preventivnim politikama.

Međunarodna saradnja: Izuzetno je važna i razmena podataka između država kako bi se omogućilo i praćenje prestupnika na međunarodnom nivou, jer bi se tako obezbedila bolja zaštita dece na globalnom nivou.

Aloakcija resursa i fokusa: Evaluacija finansijskog i operativnog ulaganja u registre u odnosu na njihovu efikasnost je od suštinskog značaja. Ova evaluacija treba da se vrši u kontekstu preventivnih aktivnosti, uključujući edukaciju i podizanje svesti.

Ovi uvidi se ne uklapaju u potpunosti sa ustaljenim, široko rasprostranjenim mišljenjima o registrima seksualnih prestupnika, ali pružaju potrebne resurse za formiranje sveobuhvatnih i dokazima potkrepljenih strategija za zaštitu dece.

 

Radni dokument: https://ecpat.org/resource/child-sex-offender-registry-working-paper/

Tehničke smernice: https://ecpat.org/resource/technical-considerations-for-the-development-of-child-sex-offender-registries/

Više detalja pronađite na: https://ecpat.org/resource/child-sex-offender-registry-executive-summary/

 

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu