Obrazovan Savet za prava deteta

Vlada Republike Srbije donela je odluku o obrazovanju Saveta za prava deteta.
„Službeni glasnik RS“, broj 25 od 31. marta 2023.

Ovom odlukom obrazuje se Savet za prava deteta (u daljem tekstu: Savet).

U Savet se imenuju:

– za predsednika:
prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za brigu o porodici i demografiju;
– za sekretara:
Vukota Vlahović, viši savetnik u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju;

Za članove:

– Anamarija Viček, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;
– Jasmina Pekmezović,
vršilac dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju;
– Maja Đorđević,
vršilac dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju;
– Gordana Predić,
posebni savetnik potpredsednika Vlade, ministra kulture i predsednika


Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost:

– Vukica Kilibarda, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva kulture;
– Milena Vujisić,
vršilac dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine;
– Ivana Antonijević,
vršilac dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine;
– Olivera Zečević,
Ministarstvo unutrašnjih poslova šef Odseka za prevenciju i suzbijanje
maloletničke delinkvencije;
Biljana Petković, samostalni savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave;
Tanja Srećković, samostalni savetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog;
– dr Snežana Pantić Aksentijević, Ministarstvo zdravlja, rukovodilac Grupe za javno zdravlje i
programsku zdravstvenu zaštitu;
– Milena Bićanin, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, rukovodilac Grupe za razvoj
informacionog društva i informacionu bezbednost;
– Snežana Radanović, posebni savetnik ministra pravde;
Danijela Čukić Vlahović, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja;
– Emilija Panić, samostalni savetnik u Ministarstvu sporta;
– Sava Boškoćević, Republički zavod za statistiku;
– Nada Šarac, Republički zavod za socijalnu zaštitu;
– Maja Raljić Nikić,
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost
polova, rukovodilac Grupe za inspekciju socijalne zaštite;
Maja Miljković, direktor Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu;
– prof. dr Marija Draškić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu;
prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu;
prof. dr Vesna Vučinić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;
Jasmina Miković, direktor Centra za prava deteta;
Marijana Taranović Todorović, sekretarka Saveza društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim
osobama, Beograd;
Saša Stefanović, direktor Mreže organizacije za decu Srbije;
– Olgica Čekić, Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

Zadaci Saveta su da:

 • podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava deteta u
 • Republici Srbiji;
 • prati primenu propisa u oblasti ostvarivanja prava deteta i daje inicijative za njihove izmene;
 • inicira, koordinira donošenje i prati primenu Nacionalnog plana akcije za decu;
 • prati primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja;
 • prati primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja;
 • pruža podršku razvoju i širenju mreže lokalnih planova akcije za decu i sarađuje sa organima
 • jedinica lokalne samouprave u toj oblasti;
 • prati stanje u oblasti zaštite prava dece u uličnoj situaciji i koordinira praćenje sprovođenja nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada;
 • unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta vođenje baza podataka u toj oblasti;
 • sarađuje sa naučnim ustanovama, stručnim i drugim udruženjima i pribavlja mišljenja o problemima u ostvarivanju prava deteta;
 • prati primenu preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti prava deteta i sarađuje sa Odborom za prava deteta Narodne skupštine kao i odgovarajućim vladinim telom za praćenje preporuka UN tela;
 • objavljuje na sajtu Saveta i prezentuje na stručnim i javnim skupovima, kao i u štampanim elektronskim medijima, preporuke nadzornih tela Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope;
 • razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava deteta.

Savet se obrazuje za vremenski period od četiri godine. Savet dostavlja izveštaj o radu nadležnom odboru svakih 60 dana i Vladi svakih 90 dana. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Savetu pruža Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta
(„Službeni glasnik RS”, broj 32/21).

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 02-1458/2023-2 u Beogradu, 30. marta 2023. godine.


Vlada Predsednik,
Ana Brnabić, s.r

Postani član CNZD!

Da li ćeš pomoći ako znaš da možeš? Sada je tvoja prilika – podrži našu misiju i rad učlanjenjem u zajednicu koja okuplja ljude kojima je prioritet bezbedno odrastanje dece u Srbiji.

Bezbedna priča

Posetite zvanični podkast Centra za nestalu i zlostavljanu decu

Upišite se na listu za obaveštenja

Pridružite se našoj email listi da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa našeg portala.

 

Uspešno ste upisali Vašu email adresu!